தமிழ் நாடு தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில் (TNNLU – Tamil Nadu National Law University ) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostPublic Relation Officer / Sergeant Cum Store Keeper / Male Nurse / Gym Instructor / Assistant Director
Last Date & Time11/07/2022, 5.30 pm
AddressThe Registrar, Tamil Nadu National Law University,
Navalukuttappattu, Dindigul Main Road,
Tiruchirappalli – 620027
AgeBelow 65 years
Job LocationTiruchirappalli
Apply ModeOffline
Mode of SelectionInterview
NotificationLink
WebsiteLink