சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் ‘Project Fellow’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostProject Fellow (T1P5PF4), Project Fellow (T1P5PF5), Project Fellow (Theme 2) & Project Fellow (Theme 3)
Last Date & Time16-08-2022 & 5.00 pm
AddressProject Fellow (T1P5PF4) :
The Assistant Professor, Department of Anatomy,University of Madras,
Taramani Campus, Chennai-600 113

Project Fellow (T1P5PF5) :
The Assistant Professor, Department of Biotechnology,
University of Madras, Guindy Campus,Chennai-600 025

Project Fellow (Theme 2) :
The Assistant Professor, National Centre for Nanoscience and Nanotechnology,
University of Madras, Guindy Campus, Chennai-600 025

Project Fellow (Theme 3) :
The Professor& Head, Department of Counselling Psychology,
University of Madras, Chepauk Campus, Chennai-600 005
EmailProject Fellow (T1P5PF4) : ibrahimm8411@gmail.com
Project Fellow (T1P5PF5) : drsumathiethiraj@gmail.com
Project Fellow (Theme 2) : jeyarajnano@gmail.com
Project Fellow (Theme 3) : psyconide@gmail.com
No. of Posts4
QualificationProject Fellow (T1P5PF4) : First Class Postgraduate Degree in Anatomy/Neuroscience/ Life Sciences
Project Fellow (T1P5PF5) : First Class Postgraduate Degree in Biotechnology/Biochemistry/ Botany & Zoology
Project Fellow (Theme 2) : 
M.Sc/M.Tech.- Nanoscience / Nanotechnology
Project Fellow (Theme 3) : 
PG with first class, M.Phil. in Counselling Psychology or Applied Psychology
Job LocationChennai
Mode of SelectionInterview
Apply ModeOffline & Email
NotificationProject Fellow (T1P5PF4), Project Fellow (T1P5PF5)Project Fellow (Theme 2) & Project Fellow (Theme 3)
WebsiteLink