கோயம்பத்தூர் மாவட்ட நல வாழ்வு சங்கத்தில் (DHS) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன .

PostProgramme cum Administrative Assistant, Optometrist, IT- Coordinator (LIMS), District Quality Consultant, IT- Coordinator & Data Entry Operator (NRHM)
Last Date & Time12-06-2023
AddressExecutive Secretary,
District Health Society,
O/o Deputy Director of Health Services,
219 Race Course Road,
Coimbatore-641018
No. of Postsvarious
SalaryRs. 12,000/- to Rs. 40,000/-
QualificationGraduate/ MCA/BE/B.Tech / Bachelor of Optometry / Diploma
Age21 to 45 years
Mode of SelectionInterview
Job locationCoimbatore
Notification Link
Apply Modeonline
WebsiteLink