யூனியன் வங்கியில் (Union Bank of India) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostExternal Faculties, Academicians, Industry Advisors and External ULA Heads & Domain Experts at Senior Management Positions
Last Date27-12-2022
AddressHuman Resource Department, Manpower Planning and Recruitment Division,
Central Office, Mumbai
Contact No022-22896240
QualificationGraduate / Post Graduate Degree/ PhD / Chartered Accountant / MBA
Age28 to 60 years
Mode of Selectioninterview
Notification Link 1 & Link 2
Applying ModeOnline ( Link 1 & Link 2 )
WebsiteLink