மாவட்ட சமூக நல அலுவலத்தில் (District Social Welfare Office-DSWO) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostCase Worker, Security& Multipurposer
Last Date05-08-2022
AddressDistrict Social Welfare Officer, B – Block, 4th floor,
Collectorate, Sathuvachari, Vellore – 632009
Age40 years
QualificationDegree /8th Std / 10th Std
No. of PostsRs. 6400/- to Rs.15,000/-
Mode of SelectionInterview
Apply ModeOffline
NotificationLink
WebsiteLink