மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (Central Leather Research Institute-CLRI)  ‘பல்வேறு’ பணிக்கான நேர்காணல் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostProject Associate-I / Junior Research Fellow / Senior Project Associate’
Walk-In-Interview Date & Time18-05-2023 & 19-05-2023 , 9.00 am
AddressCSIR-Central Leather Research Institute,
Sardar Patel Road, Adyar, Chennai – 600020
No. of Posts15
QualificationBachelor’s degree in Biomedical / Electronics and Communication Engineering / Electronics and Instrumentation Engineering
M.Sc in Chemistry / Organic Chemistry/ Inorganic Chemistry/ Physical Chemistry/ Analytical Chemistry/ Biochemistry / Polymer Chemistry
ME/ M.Tech Chemical Engineering / M.Sc Statistics / MCA / M.Sc Physics OR B.Tech Leather Technology
PhD in Life Sciences
Age 28 to 40 years
SalaryRs.25,000/- to Rs.42,000/-
Job LocationAll over India
Mode of SelectionWritten Exam & Interview
Notification Link
Apply ModeWalk-In-Interview
WebsiteLink