தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் (National Institute of Research and Tuberculosis-NIRT) ‘பல்வேறு’பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostProject Scientist C (Medical) & Project Scientist B (Medical)
Walk-In written Test/Interview
Date & Time
11-08-2022 & 9.00 Am to 10.00 Am
AddressICMR-NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN TUBERCULOSIS,
NO.1, MAYOR SATHYMOORTHY ROAD,
CHETPET, CHENNAI – 600031
QualificationMD / MS / DNB / MBBS
No. of Posts3
SalaryRs.61,000/- to Rs.64,000/- +HRA
Mode of SelectionWritten Test / Interview
Apply ModeWalk-in interview
NotificationLink
WebsiteLink