தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் (Tamil Nadu Public Service Commission-TNPSC) ‘உளவியல் உதவிப் பேராசிரியர் உடன் கலந்த மருத்துவ உளவியாலார் (Assistant Professor of Psychology–cum-Clinical Psychologist)’ பதவிக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Postஉளவியல் உதவிப் பேராசிரியர் உடன் கலந்த மருத்துவ உளவியாலார் (Assistant Professor of Psychology–cum-Clinical Psychologist)
Last Date14-12-2022
Emailhelpdesk@tnpscexams.in / grievance.tnpsc@tn.gov.in
Contact No1800 419 0958
No. of Posts24
Age35 – 37 years
Qualification(i) Must possess a degree of M.A or B.A (Hons) or B.Sc (Hons) in Psychology or Post graduate diploma or degree in Clinical Psychology or a diploma in Clinical Psychology; and
(ii) A Post-graduate diploma in Medical and Social Psychology of the All India Institute of Mental Health, Bangalore or diploma in Medical and Social Psychology Part II of the Bangalore University or any other recognised university.
SalaryRs.56,100 – 2,05,700 (Level 22)
Job LocationAll Over Tamil Nadu
Mode of Selection(i) Examination (Computer Based Test Method) and (ii) Oral Test in the shape of an interview
Notification Link
Apply ModeOnline
WebsiteLink