தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் (Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission-TNSRLM) பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostBlock Mission Manager & Block co-Ordinator
Last Date15-02-2023
AddressTamilNadu State Rural Livelihood Mission,
District Rural Livelihood Mission,
Collectorate Campus,
Tenkasi-627811.
No. of Posts18
Age28 years
QualificationGraduate
Job LocationTenkasi
Mode of SelectionInterview
Notification Link
Apply ModeOff line
WebsiteLink