டைடல் பார்க்(Tidel Park) நிறுவனத்தில் ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

Post(i) Assistant / Deputy Manager (Civil) (ii) Assistant / Deputy Manager (Mechanical)
Last Date & Time31-05-2022, 5.00 pm
AddressTIDEL PARK COIMBATORE LIMITED
ELCOSEZ, Villankurichi Road,
Civil Aerodrome Post,
Coimbatore – 641 014, Tamil Nadu
No. of Vacancies2
Age30 years
QualifiationDegree in Civil / Mechanical Engineering
Job Locationcoimbatore
Mode of SelectionInterview
Applying ModeOffline
NotificationLink
Application FormLink
WebsiteLink