இந்திய விவசாயக் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில்(AIC) ‘Management Trainee’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostManagement Trainee
Last Date06-04-2023
AddressAGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LIMITED
Regd. Office: “Office Complex” Block- 1, 5th floor,
East Kidwai Nagar, New Delhi – 110 023
Age21 to 30 years
No of Posts40
QualificationMBA / PGDM
SalaryRs.60,000/-
Job LocationAll Over India
Notification & Application FormLink
Apply Modeonline
WebsiteLink