இந்திய கடற்படையில் (Indian Navy), திருமணமாகாத ஆண் விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து ‘AA (Artificer Apprenticiess) மற்றும் SSR (senior Secondary Recruits)’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

Post(i) AA (ARTIFICER APPRENTICES)
(ii) SSR (SENIOR SECONDARY RECRUITS)
Last Date05-04-2022
No of Vacancies(i) AA : 500
(ii) SSR : 2000
Age17 – 20 years
Qualification(i) AA : Qualified in 10+2 examination with 60% or more marks in aggregate with Maths & Physics and atleast one of these subjects; Chemistry/Biology/Computer science  from an educational board recognized by Central/State Government.
(ii) SSR : Qualified in 10+2 examination with Maths & Physics and atleast one of these subjects; Chemistry/Biology/Computer science from an educational board recognized by Central/State Government.
SalaryRs. 47,600/- to Rs.1,51,100/-
Applying Modeonline
Mode of Selection written Exam
(i) AA : Syllabus & Sample Question Paper
(ii) SSR : Syllabus & Sample Question Paper
Notification Link
AA & SSR
WebsiteLink