இந்திய உளவுத்துறையில்(INTELLIGENCE BUREAU – IB)  ‘பல்வேறு’  பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostExecutive officer, Cook, Senior Facility Caretaker, Junior Intelligence Officer, Security Assistant
Last Date21-08-2022
Age18 to 37 years
No. of Posts766
Qualification8th, 10th, Graduate, Diploma, Any Degree, Diploma in Engineering
SalaryRs.21,700 – 1,51,100/- 
Job LocationAll Over India
Mode of SelectionWritten Test & Interview
Apply ModeOnline
NotificationLink
WebsiteLink