தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாள்I மற்றும் தாள் II ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

PostTamilnadu Teacher Eligibility Test Paper I & II
Last Date13-04-2022
Emailtrbtet2022@onlineregistrationform.org & trbtetgrievance@gmail.com
Contact No9444630068, 9444630028 Monday to Friday 10:00 AM to 05:00 PM
No of Vacanciesvarios
QualificationHigher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or
appearing in final year of 2-year Diploma in Elementary Education (by
whatever name known
AgeMinimum 18 years
Job LocationTamilnadu
Applying ModeOnline
Mode of SelectionWritten Test Paper I & II
NotificationLink & Instructions
WebsiteLink