அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostProject Associate Il (Senior), Project Associate ll (Junior) &Project Associate I
Last Date 31-08-2022
AddressThe Director,
Centre for Environmental Studies, College of Engineering Guindy,
Anna University, Chennai 600 025
Emailcesaurecruitment@qmail.com
QualificationProject Associate II (Senior) : Ph.D. (Environmental Science) / M.E I M.Tech (Environmental Engineering /
Environmental Management)
Project Associate ll (Junior) : M.E / M.Tech (Environmental Engineering / Environmental Management)
Project Associate I : M,Sc Chemistry / M.Sc. Biochemistry I / M.Sc. Applied Chemistry I M,Sc.
Environmental Science / B.E / B. Tech. Civil Engineering
No. of PostsProject Associate Il (Senior) : 4
Project Associate ll (Junior) : 9
Project Associate I : 4
Job LocationChennai
SalaryProject Associate Il (Senior) : Rs. 38,000/-
Project Associate ll (Junior) : Rs. 28,000/-
Project Associate I : Rs. 23,000/-
Mode of SelectionInterview
Apply ModePost & Email
NotificationLink
WebsiteLink