அஞ்சல் துறையில் ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுளளன.

PostGramin Dak Sevaks (GDS) [Branch Postmaster (BPM)/Assistant Branch Postmaster (ABPM)]
Last Date & Time11-06-2023
No. of Postsvarious
SalaryBPM : Rs.12,000-29,380 / ABPM : Rs.10,000-24,470
Qualification10th Pass
Age18 to 40 years
Mode of SelectionWritten Test / Personal Interview
Job locationAll Over India
Notification Link
Apply Modeonline
WebsiteLink