பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் ‘Guest Faculty’ பணிக்கான பணியிடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostGuest Faculty
Last Date & Time01-07-2023, 5.00 pm
Interview Date & Time05-07-2023, 11.00 am
No. of Posts5
AddressBharathiar School of Management and Entrepreneur Development,
Bharathiar University, Coimbatore
QualificationPh.D. in Management (or) NET/SLET/SET/JRF/
Retired Professor in the qualification
SalaryRs.25,000/-
Job LocationCoimbatore
Mode of SelectionInterview
Job locationAll over Tamil Nadu
Notification & Application FormLink
Apply ModeOnline
WebsiteLink