தேசிய புலனாய்வு நிறுவனத்தில் (National Investigation Agency-NIA) பல்வேறு பணிக்கான வெளியிடப்பட்டுள்ளன

Post(i) Assistant Sub Inspector & (ii) Head Constable
Date07-04-2022
AddressThe SF (Adm). NIA HQ,
Opposite CGO Complex,
Lodhi Road,
New Delhi-110003
No of Vacancies(i) Assistant Sub Inspector : 43
(ii) Head Constable : 24
Age56 years
Qualification(i) Assistant Sub Inspector : Graduation
(ii) Head Constable : 12th Pass
Salary(i) Assistant Sub Inspector : Rs.29,200/- to Rs. 92,300/-
(ii) Head Constable : Rs. 25,500/- to Rs.81,700/-
Job locationAll over India
Applying ModeOffline
Notification Link
WebsiteLink