தமிழ் நாடு முதலமைச்சரின் புத்தாய்வுத் திட்டத்தில் (Tamil Nadu Chief Minister’s Fellowship Programme -TNCMFP) ‘Fellows’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostFellows
Last Date10-06-2022
AddressPrincipal Secretary to Government
Special Programme Implementation Department,
Secretariat, Chennai-600 009
Emailtncmfpappqueries@gmail.com
No. of Vacancies30
QualificationFirst-class in Bachelor’s degree in respect of Professional Courses (Engineering, Medicine, Law, Agriculture, Veterinary Science) / First-class in Master’s degree in Arts/Science from any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions / Ph.D
SalaryRs.65,000/ – Rs. 75,000/-
Age22 – 30 years
Job LocationChennai
Mode of SelectionStage 1: Preliminary Assessment (Computer-based Test)
Stage 2: Comprehensive Examination (Written Examination)
Stage 3: Personal Interview
Applying ModeOnline
NotificationLink
WebsiteLink