ஒருங்கிணைந்த நூலக பணிகள்/ சார்நிலைப் பணிகளில் அடங்கிய பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostLibrarian, District Library Officer, Library Assistant
Last Date01-03-2023
Examination Date13-05-2023 / 14-05-2023
No. of Posts35
Emailhelpdesk@tnpscexams.in
Contact No1800 419 0958
Age32 to 59 years
QualificationA Master’s Degree in Library Science or Information Science or Documentation Science or an equivalent professional degree, with not less than 55% percentage of marks
SalaryRs.19,500/- to Rs.2,11,500
Job LocationAll Over Tamil Nadu
Mode of SelectionExamination (Computer Based Test Method) and Interview
Notification Link
Apply ModeOnline
WebsiteLink