தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் (Tamil Nadu Civil Supplies Corporation-TNCSC)பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostSeanoal Bill Clerk, Seanal helper & Seasonal watchman
Last Date10-01-2023
Walk-In-Interview Date & Time18-01-2023, 19-01-2023, 20-01-2023, 21-01-2023, 23-01-2023 & 25-01-2023 & 10.00 am
AddressRegional Manager, Regional Office,
Tamil Nadu Civil Supplies Corporation,
NO:10 Kuruvikaran Salai, Anna Nagar, Madurai-625020
Age32-37 years
No. of Posts450
QualificationDegree in Engineering /Agriculture / 8th std/ 12th Std
SalaryRs. 8,717 to 8,784/-
Job LocationMadurai
Mode of SelectionWalk-In-Interview
Notification Link
Apply ModeOnline
WebsiteLink