தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் (Tamil Nadu Tourism Development Corporation Ltd.-TTDC) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostAGM, Manager, Sr. Associate & Associate
Last Date26-08-2022
AddressTamil Nadu Tourism Development Corporation Ltd.
Tamil Nadu Tourism Complex, No.2, Wallajah Road, Chennai – 600 002
Emailhr@ttdconline.com
Contact No.044 25333850, 25333333, 25333857, 25333294
Age30 – 45 years
SalaryRs.20,000/- to Rs.1,00,000/-
QualificationDiploma / Graduate / Post Graduate in specific Area
No. of Posts12
Mode of SelectionInterview
Apply ModeEmail
NotificationLink
WebsiteLink