தஞ்சாவூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் (District Health Society-DHS)  ‘செவிலியர்கள்’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

PostStaff Nurse
Last Date30-01-2023
AddressExecutive Secretary
Deputy Director of Health Services,
District Health Society,
Deputy Director of Health Services Office,
Thanjavur-613001.
Contact No04362-273503
No of Posts140
Age50 years
QualificationB.Sc(Nursing) / Diploma in GNM
Job LocationTanjavur
Notification & Application FormLink
Apply ModeOffline
WebsiteLink