இந்திய தொழில் நுட்ப கழகத்தில்(IIT) ‘Hardware Engineer & Assembly Technician’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

Post(i) Hardware Engineer
(ii) Assembly Technician
Last Date 18-11-2022
AddressCENTRE FOR INDUSTRIAL CONSULTANCY AND SPONSORED RESEARCH
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS CHENNAI – 600 036
EMailrecruitment@imail.iitm.ac.in / icsrrecruitment@iitm.ac.in
Contact No.044 – 2257 9796
Salary(i) Hardware Engineer : Rs. 20,000 – 25,000
(ii) Assembly Technician : Rs. 10,000 – 20,000
Qualification(i) Hardware Engineer : B Tech – EEE / ECE / E&I with 1 – 2 Years of Experience
(ii) Assembly Technician : ITI or Diploma – EEE / ECE / E&Ior 3-year U.G. in Electrical/ Electronics/
Electronics and Communication
No of Vacancy(i) Hardware Engineer : 6
(ii) Assembly Technician : 6
Notification Hardware Engineer & Assembly Technician
Apply ModeOnline
WebsiteLink