மாவட்ட துணை இயக்குனர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட துணை இயக்குனர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகத்தில் ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன Post Dental Surgeon, Nurse, Data Entry Operator, Radiographer, Lab. Technician, Office Assistant, ANM/UHN, HI-Makkalai Tedi Maruthuvam, MPHW, Audiologist, Speech theraipist, Hospital worker, Sanitary Worker, Sanitoary Attender, Security Guard etc. Last Date & Time 26-12-2022 , 5.00 pm Address Office of the Deputy Director Health ServicesRace … Continue reading மாவட்ட துணை இயக்குனர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022