சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் ‘Project Fellow’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன Post Project Fellow (T1P5PF4), Project Fellow (T1P5PF5), Project Fellow (Theme 2) & Project Fellow (Theme 3) Last Date & Time 16-08-2022 & 5.00 pm Address Project Fellow (T1P5PF4) :The Assistant Professor, Department of Anatomy,University of Madras,Taramani Campus, Chennai-600 113 Project Fellow (T1P5PF5) :The Assistant Professor, Department of Biotechnology,University of Madras, … Continue reading சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் – 2022