கல்லீரல் மற்றும் பிலியரி அறிவியல் (Institute of Liver and Biliary Sciences – ILBS) நிறுவனத்தில் பல்வேறு பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

PostManager, Nurse, Junior Nurse,Executive Nurse, Junior Executive Nurse, Sr. Resident (Critical or Intensive care Medicine), Resident Medical Officer & Associate Professor
Last Date31-08-20222,
Age 30 to 55 years
QualificationB.Sc (Nursing) , MBBS, MD / MS
No. of PostsVarious
Apply Modeonline
NotificationLink
WebsiteLink