கரூர் வைஸ்யா வங்கியில்(Karur Vysysa Bank-KVB) ‘பல்வேறு’ பணிக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Post(i) Relationship Manager – CA & TFX (Job ID – 322)
(ii) Relationship Manager – NR & Privy or Priority Channel (Job ID – 323)
(iii) Relationship Manager – Campus (Job ID – 324)
Last Date20-01-2023
AddressTHE KARUR VYSYA BANK LIMITED, 
Registered & Central Office, 
No. 20, Erode Road, Vadivel Nagar,
L.N.S., Karur – 639002
QualificationGraduate / Post Graduate
Mode of Selection(i) Relationship Manager – CA & TFX (Job ID – 322) :
Registration -> Personal Interview -> Offer -> Background Checks & Medicals -> Onboarding -> Posting
(ii) Relationship Manager – NR & Privy or Priority Channel (Job ID – 323) :
Registration -> Personal Interview -> Offer -> Background Checks & Medicals -> Onboarding -> Posting
(iii) Relationship Manager – Campus (Job ID – 324) :
Registration -> Pre Placement Talk -> Online Aptitude & Personality Test -> Personal Interview ->
Offer -> Background Checks & Medicals -> on boarding -> Posting
Instructions(i) Relationship Manager – CA & TFX (Job ID – 322)
(ii) Relationship Manager – NR & Privy or Priority Channel (Job ID – 323)
(iii) Relationship Manager – Campus (Job ID – 324)
Eligibility Norms(i) Relationship Manager – CA & TFX (Job ID – 322)
(ii) Relationship Manager – NR & Privy or Priority Channel (Job ID – 323)
(iii) Relationship Manager – Campus (Job ID – 324)
Apply ModeOnline
WebsiteLink